Regulamin

„Żłobek Bajka”


§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielką żłobka jest Ilona Gocoł.
 2. Żłobek otwarty jest w dni robocze w godzinach 7:00 – 17:00.
 3. Żłobek jest zamknięty w dzień Wigilijny, tj. 24 grudnia.
 4. Żłobek świadczy opiekę dzienną nad dziećmi w wieku od 4 miesiąca życia do 3 lat w dni robocze. Żłobek organizuje przyjęcia urodzinowe w weekendy.
 5. Opłaty za pobyt w żłobku reguluje Cennik. Cennik jest integralną częścią Regulaminu. Podpisanie umowy ze żłobkiem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.

§2
OPIEKA NAD DZIEĆMI.

Obowiązki Żłobka

 1. Dzieci przebywają pod opieką kadry, do której należą opiekunki. Kadra żłobka posiada doświadczenie w pracy z dziećmi.
 2. Do obowiązków kadry należy dbanie o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci, a także sprawdzanie stanu zdrowia dziecka podczas codziennego przyjmowania do żłobka. Dziecko chore nie zostanie przyjęte do żłobka.
 3. Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w żłobku. Rodzice mają obowiązek odebrać chore dziecko ze żłobka tak szybko, jak to możliwe.
 4. Żłobek świadczy wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) w ustalonych godzinach. Wszelkie modyfikacje dotyczące rodzajów podawania posiłków, w tym diety, ustalane są indywidualnie z rodzicami.
 5. Żłobek zapewnia dzieciom napoje w postaci wody oraz soków.
 6. Żłobek zapewnia chusteczki pielęgnacyjne oraz podstawowe kosmetyki (kremy, zasypki, oliwki itp.)
 7. Żłobek zapewnia dziecku wyprawkę: talerzyk, miseczkę, sztućce, kubeczek lub butelkę, w przypadku potrzeby smoczek, śliniak, ubezpieczenie NNW oraz materiały do zajęć.
 8. Rzeczy osobiste dziecka przechowywane są w osobnych pojemnikach lub szafeczkach, opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 9. Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.
 10. Żłobek nie zwraca pieniędzy za wpisowe oraz niewykorzystane dni w miesiącu. W przypadku zgłoszonej do godz. 8:00 pierwszego dnia nieobecności dziecka zwracana jest stawka żywieniowa, która wynosi 10 zł dziennie. Nieobecności należy zgłaszać emailem pod adresem zlobekbajka@op.pl lub telefonicznie pod numerem Tel.508229504.
 11. Warunkiem rezerwacji miejsca w żłobku jest opłata wpisowego, która powinna zostać dokonana najpóźniej w momencie podpisania umowy. W przeciwnym razie umowa nie jest wiążąca, a właścicielka żłobka ma prawo zaoferować wolne miejsce innemu dziecku.
 12. W okresie od 27 grudnia do 31 grudnia włącznie żłobek jest czynny wyłącznie pod warunkiem, że do dnia 15 grudnia zgłosi chęć skorzystania z usług żłobka w tym okresie przynajmniej 5 dzieci.

§3
OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice (Opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej.
 2. Rodzice mają obowiązek informować kadrę żłobka o ewentualnych problemach ze zdrowiem dziecka, w szczególności o poważnych objawach chorobowych, takich jak: gorączka, wymioty, biegunka, ostry kaszel.
 3. Po otrzymaniu informacji, iż dziecko w żłobku przejawia poważne symptomy choroby, Rodzic ma obowiązek jak najszybszego odebrania dziecka ze żłobka.
 4. W przypadku alergii dziecka dającej objawy jak przeziębienie, jak też każdej innej, żłobek wymaga zaświadczenia lekarskiego. 5. Po przebytej chorobie dziecka żłobek wymaga zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i zdolne do uczęszczania do żłobka.
 5. Na czas pobytu w żłobku Rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w: pieluchy jednorazowe, kubeczek i szczoteczkę do zębów, kapcie, ubranie na zmianę.
 6. Rodzic może przebywać z dzieckiem w żłobku w ramach tzw. adaptacji nie dłużej niż 2 godziny (jednorazowo lub pojedynczo). Po tym czasie dziecko powinno być zostawiane w żłobku pod opieką kadry. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny (rodzice zawsze po mnie wracają) oraz integruje z placówką, jej personelem i innymi dziećmi.
 7. Rodzic ma obowiązek poinformować żłobek o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia drogą mailową na adres zlobekbajka@op.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 508-229-504. W przeciwnym razie żłobek ma prawo obciążyć Rodzica dzienną stawką żywieniową w wysokości 10 zł dziennie.
 8. Za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem po godzinie odbioru dziecka, wynikającej z zakupionego abonamentu, naliczana jest opłata w wysokości 10 zł.
 9. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku żłobek informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.zlobekbajka.pl. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.
 10. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 3 – ego dnia kalendarzowego miesiąca za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych w umowie.

§5
ORGANIZACJA URODZIN

 1. Czas trwania imprezy urodzinowej wynosi 2 godziny zegarowe. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu ze żłobkiem.
 2. Żłobek zapewnia prowadzenie imprezy urodzinowej przez jednego wyznaczonego przez siebie Animatora lub dwóch w zależności od liczby gości. Opiekę nad uczestnikami imprezy urodzinowej sprawuje osoba zamawiająca niniejszą usługę lub inna wskazana żłobkowi.
 3. Do wyłącznej dyspozycji uczestników imprezy urodzinowej są sale wyznaczone przez żłobek.
 4. Poczęstunek ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu.
 5. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
 6. W przypadku wyrządzenia szkody lub zniszczenia podczas przyjęcia, koszt naprawy lub zakup nowych zabawek lub urządzeń ponosi Zamawiający.
 7. Liczba dzieci ograniczona jest do 15.
 8. Termin urodzin należy zarezerwować minimum 7 dni przed imprezą.
 9. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki przelewem lub bezpośrednio w żłobku w wysokości min. 100 zł.
 10. Zaliczka wpłacona przez Zamawiającego jest bezzwrotna.
 11. Całość opłaty za przyjęcie urodzinowe należy uiścić najpózniej w dniu poprzedzającym dzień imprezy.

Aktualności

  

Kontakt

„Żłobek bajka”
Ulica Krótka 4 (obok parkingu PKO BP)
28-300 Jędrzejów
Telefon: 508-229-504
E-mail: kontakt@zlobekbajka.pl